ปลูกจิตสำนึก รำลึกวีรชนผู้กล้าปกป้องแผ่นดินไทย

มูลนิธิสหชาติ จับมือสถาบันวิชาป้องกันประเทศ และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จัดกิจกรรม Day Camp นำนักเรียนสุรศักดิ์มนตรีศึกษาประวัติศาสตร์ รำลึกวีรชนผู้กล้า

Read More