นักบริหารระดับสูง ต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน

กสม. จับมือ สถาบันพระปกเกล้า ยกระดับพัฒนาผู้บริหารระดับสูง “ประธานชวน” เน้นย้ำ “ปสม.2“ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่หลักสิทธิมนุษยชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ว่า ผู้อบรมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กร สิ่งที่ต้องเคร่งครัด คือการมีหลัก ที่จะต้องยึดเอาไว้ เมื่อท่านหมดอำนาจไปแล้ว

นอกเหนือจากหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว สิ่งสำคัญต้องมีคือหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความไม่เกรงใจ ถ้าสิ่งไหนผิดอย่าทำตาม หลักสิทธิมนุษยชน กับหลักนิติธรรมต้องไปด้วยกัน

ด้านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการพระปกเกล้า เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในภาคส่วนต่างๆ กับขับเคลื่อนยกระดับองค์กร ในการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค อย่างเท่าเทียมกัน

โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงหลักของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสามารถนำความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ไปขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และสังคม

สำหรับวันแรก ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ทำหน้าที่แทนประธาน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหัวข้อ สนทนาภาษาสิทธิ ต่อเนื่องด้วยการบรรยายหัวข้อ “Human Rights in the Era of COVID-19 and Beyond” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ พร้อมทั้ง นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ทำการชี้แจงระเบียบปฏิบัติระหว่างการศึกษาอบรม และการจัดทำเอกสารวิชาการ แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 70 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวมีการศึกษาอบรมต่อเนื่องรวม 5 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมิถุนายน 2564
#canchaonews.com #สถาบันพระปกเกล้า #กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ #ธรรมาภิบาล #ชวน หลักภัย #ปสม.1 #ปสม.2

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.