ขยายโครงข่ายสิทธิมนุษยชน ทั่วภาคตะวันออก

กสม. จับมือ มรภ.รำไพพรรณี เร่งขยายโครงข่ายตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ เพิ่มกลไกลส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิฯ ให้ประชาชนภาคตะวันออก

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่มรภ.รำไพพรรณี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก

ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้ว 1 แห่ง และเพื่อขยายกลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาค
ตะวันออกให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงกลไกดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

ปีนี้ กสม. จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มอีก 1 แห่ง ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีแผนจัดตั้งศูนย์ฯ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันการศึกษามีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการสร้างและสนับสนุนข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนต่อไป
#canchaonews.com #กสม. #สิทธิมนุษยชน #มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี #ภาคตะวันออก

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.