“ลดาวัลลิ์”จับมือเพื่อน นสช.10 ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนไทย

ว่าที่หัวหน้าพรรคเสมอภาค ลุยขับเคลื่อนฟื้นศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนขุนศรี นนทบุรี กระตุ้น “พม.” เตรียมชุบชีวิตอีกกว่า 6,000 ศูนย์ทั่วประเทศ

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคเสมอภาค เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ทำงานเพื่อสังคมมาเป็นเวลานานเกือบ 30 ปี พบว่าการพัฒนาคุณภาพ ประชากรของประเทศ หรือทรัพยากรมนุษย์ต้องเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัว ก่อนเป็นอันดับแรก และประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนารวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมด้วย ไม่ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการฝ่ายเดียว จึงจะเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงได้ริเริ่มนโยบายตั้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในทุกตำบลทั่วประเทศ และได้กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเมื่อปี 2544

ต่อมาได้บรรจุเป็นภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี 2545 ในระยะแรกได้ติดตามผลอย่างใกล้ชิดปรากฏว่าประชาชนในแต่ละชุมชนสามารถบริหารจัดการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนของตนเองได้อย่างดียิ่ง

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ต้นปี 2563 ได้รับรายงานว่าปัจจุบันนี้มีศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนที่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพียง 868 ศูนย์เท่านั้น จากจำนวนทั่วประเทศ 7,000 กว่าศูนย์ และส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 6,000 กว่าศูนย์

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ รุ่นที่ 10 กลุ่มประเทศชิลี(นสช.10)ซึ่งมีเพื่อนในกลุ่ม 11 คน เข้าร่วมปฎิบัติงานลงพื้นที่ ณ ตำบลขุนศรีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมา

ขณะเดียวกัน ยังได้ประชุมชี้แจง ส่วนราชการการเมืองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน 8 หมู่บ้าน ให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนขุนศรี จนได้จัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนขันศรี จัดประชุมระดมสมองสำรวจปัญหาสังคมที่ครอบคลุมปัญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และปัญหาครอบครัว พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อยื่นเสนอให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี รับไปดำเนินการแก้ไข

สำหรับปัญหาที่พบ เช่น ความยากจน ตกงาน ว่างงาน หนี้สิน ยาเสพติด เด็กแว๊น และความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ

นอกจากนี้ตนและ คณะ นสช.10 เตรียมยื่นหนังสือถึง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 6,000 กว่าศูนย์ทั่วประเทศโดยเร็ว

“หากทุกรัฐบาลให้ความสำคัญต่อศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ประชาชนอยู่ดีกินดี รวมทั้งจะเกิดความสงบสุขในชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้นว่าที่พรรคเสมอภาคจึงกำหนดให้การพัฒนาสถาบันครอบครัว เป็นวาระแห่งชาติเมื่อเรามีโอกาสบริหารประเทศ” นางลดาวัลลิ์ กล่าว
#canchaonews.com #นสช. #พม.

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.