ผู้สูงอายุตาย พม.ช่วยค่าทำศพ 3,000 บาท

พม. ช่วยค่าทำศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3,000 บาทต่อราย โดยต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงนามประกาศกระทรวง พม. เรื่องสนับสนุนการสงเคราะห์ จัดการศพตามประเพณีฉบับใหม่แก่ผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท  โดยมีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา(19พ.ค.2563)เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

สำหรับหลักเกณ์ ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้มีอำนาจ (ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน) เป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด 

ทั้งนี้การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครองของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ โดยสามารถยื่นคำขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม ในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาในขณะถึงแก่ความตาย #canchaonews.com #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #ศพ #ผู้สูงอายุ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.