รัฐบาลรับมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รัฐบาลรับมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กสม. รุกคืบ มอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา-คู่มือจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาให้รัฐบาลนำไปสานต่อ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

วันที่ 13 มกราคม ที่อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ในสังคมไทย” จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยตัวแทนทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน ร่วมงาน

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวในงานสัมมนา ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลเป็นหลักการสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2491 และนับแต่นั้นเป็นต้นมา หลักการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้รับการบรรจุไว้ในพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับ รวมทั้งยังได้ขยายหลักการดังกล่าวไปสู่แนวทางปฏิบัติมากขึ้น เช่น ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม ปฏิญญาอินชอนว่าด้วยการศึกษา

นายวัส กล่าวว่า เมื่อปี 2547 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังได้ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านโครงการโลกด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ 1 มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน ระยะที่ 2 ขยายผลการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนไปสู่ระดับอุดมศึกษา บุคลากรของสถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บังคับกฎหมาย และ ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ตลอดจนขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวิชาชีพสื่อมวลชน

ทั้งนี้ กสม.ชุดปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักสูตรการเรียน การสอน และการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนของสังคม โดยในระหว่างปี 2560-2562 คณะทำงานดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานด้านการฝึกอบรม หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้

1.การจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ประกอบด้วย 1.1 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน สำหรับฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป 1.2 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกระบวนการยุติธรรม สำหรับผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง 1.3หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้เห็นประโยชน์ ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และ 1.4 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) เพื่อให้นักบริหารระดับสูงนำความรู้ไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียในสังคม

2. การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งหวังให้ครูผู้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงการปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

นายวัส กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างแนวทางอย่างเป็นระบบในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในทุกภาคส่วนของสังคม กสม. จึงจัดการสัมมนาวิชาการในวันนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างแนวทางอย่างเป็นระบบในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงการผนึกกำลังอย่างมีส่วนร่วม
อีกทั้งยังเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของแต่ละภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนและตระหนักในสิทธิของผู้อื่น และฝังรากกลายเป็นวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนที่จะทำให้เกิดสันติสุขในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการหนุนเสริมความสำคัญของการศึกษาสิทธิมนุษยชนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายย่อย ที่ 4.7 อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นวาระการพัฒนาโลกที่ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ให้คำมั่นร่วมกันในการไปสู่เป้าหมายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) #canchaonews.com #สิทธิมนุษยชน #กสม. #รัฐบาล #ลุงตู่ #ประยุทธ์ จันทร์โอชา #กฏหมาย #การศึกษา

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.