อุตสาหกรรมสัตว์ปีกต้องตระหนักสิทธิแรงงานข้ามชาติ

อุตสาหกรรมสัตว์ปีกต้องตระหนักสิทธิแรงงานข้ามชาติ

กสม. ระดมสมองทุกมิติ ขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุยชนกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเพื่อยกระดับสิทธิการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ

อุตสาหกรรมสัตว์ปีกต้องตระหนักสิทธิแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 24 กรกฎาคม ที่ห้องพุทธชาด โรงแรม เคยู โฮม (KU Home) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายสรุป ความเป็นมา ความสำคัญ การดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อีกทั้งความสำคัญของแรงงานข้ามชาติในอุตสาห กรรมสัตว์ปีก และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษย์ชนของสหประชาชาติ UNGPs ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อุตสาหกรรมสัตว์ปีกต้องตระหนักสิทธิแรงงานข้ามชาติ

ในการสัมมนารายงานผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “อุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยกับแรงงานข้ามขาติ” จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

อุตสาหกรรมสัตว์ปีกต้องตระหนักสิทธิแรงงานข้ามชาติ

การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้มีคณะผู้วิจัย และที่ปรึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา รวมทั้งชี้แจงประเด็นที่อาจจะเสี่ยงต่อการเข้าใจผิด และนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อจะได้ไปรวบรวมเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงการดำเนินการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสัตว์ปีก และยกระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติของไทย เพื่อให้การศึกษาได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน #canchaonews.com #สิทธิมนุษยชน #อุตสาหกรรมสัตว์ปีก #แรงงานข้ามชาติ #สหประชาชาติ

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.