กสม.ผนึกกำลังผู้แทนไทย เร่งแก้ผลกระทบต่อสิทธิมนุยชนระดับอาเซียน

กสม.ผนึกกำลังผู้แทนไทย เร่งแก้ผลกระทบต่อสิทธิมนุยชนระดับอาเซียน

กสม. ถกผู้แทนไทย กับผลกระทบสิทธิมนุยชนในภูมิภาคอาเซียน เร่งแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ควานรุนแรงต่อเด็กและสตรี การค้ามนุษย์ และภาคธุรกิจต้องเคารพสิทธิมนุษยชน

กสม.ผนึกกำลังผู้แทนไทย เร่งแก้ผลกระทบต่อสิทธิมนุยชนระดับอาเซียน

วันที่ 9 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงาน กสม. ประชุมหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก และ ดร.รัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children – ACWC) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและปัญหาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย ทั้งปัญหาหมอกควันข้ามแดน (haze) ปัญหาการค้ามนุษย์ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับอาเซียน และความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆในอนาคต

กสม.ผนึกกำลังผู้แทนไทย เร่งแก้ผลกระทบต่อสิทธิมนุยชนระดับอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการหารือร่วมกันครั้งนี้ ได้ข้อสรุป 1. ผู้แทนไทยใน AICHR จะเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุม เรื่อง มลพิษทางอากาศและฝุ่นควันขนาดเล็ก โดยเฉพาะหมอกควันข้ามแดน (haze) ตามที่ กสม. ได้แจ้งไปอย่างเป็นทางการ ในการประชุมของ AICHR ครั้งต่อไป เพื่อให้มีการหารือในประเด็นนี้อย่างเป็นทางการและความเป็นไปได้ที่ AICHR จะแสวงหาช่องทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับอาเซียนกสม.ผนึกกำลังผู้แทนไทย เร่งแก้ผลกระทบต่อสิทธิมนุยชนระดับอาเซียน

2. ทั้งสองฝ่ายจะมีการพบหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นระยะ รวมถึงการที่จะดำเนินโครงการร่วมกันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะ ACWC ที่อยู่ในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีโครงการอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังต้องการการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ เช่น การคุ้มครองสิทธิของเด็กและสตรีที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาการค้ามนุษย์ การรณรงค์เพื่อการยุติความรุนแรงต่อสตรีในที่ทำงาน และเชื่อมโยงการให้ภาคธุรกิจเอกชนตระหนักถึงเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

กสม.ผนึกกำลังผู้แทนไทย เร่งแก้ผลกระทบต่อสิทธิมนุยชนระดับอาเซียน

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่าง กสม. และผู้แทนไทยใน AICHR และ ACWC อย่างพร้อมเพรียงกัน และสอดคล้องกับวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายหวังว่าความร่วมมือจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างกัน ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายต่อไป #canchaonews.com #กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ #กสม. #AICHR #ACWC #อาเซียน #หมอกควัน #ค้ามนุษย์ #ยุติความรุนแรง #สตรี #ธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.