จั่นเจา

ภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานกาลาดินเนอร์ “70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า” -

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานกาลาดินเนอร์ “70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานกาลาดินเนอร์ “70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า”

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า เขตบางรัก กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานกาลาดินเนอร์ “70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า” โดยมีนายซินหยาง อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นายไช่ซ้านซิน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นางสาวหยิ่นเฉียว กัว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย – จีน นายแสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย นายวงศ์เกียรติ รักวานิชย์พงศ์ นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย เฝ้า ฯ รับเสด็จ

โดยนายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ในครั้งนี้กราบบังคมทูลเบิก นายไช่ซ้านซิน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด ผู้เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)นายวงศ์เกียรติ รักวานิชย์พงศ์ มูลนิธิฮกเกี้ยนวัฒนา นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ผู้เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) และผู้เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดงาน ฯเสด็จออกจากห้องแกรนด์บอลรูมทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯเสด็จ ฯ ไปทรงพระอักษร (ด้วยพู่กันจีน)พร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นายกสมาคมต่าง ๆ และพันธมิตร บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด และเสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

หลังจากนั้น คุณหญิงกัญญา โสภณพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายหยางซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ขึ้นกล่าวอวยพร พร้อมมอบรางวัล “ดวงดาว ๗๐ ปี ซิงเสียนเยอะเป้า” และ “70th Year The Best Partnership” แก่แขกผู้มีเกรียติที่เข้าร่วมงาน

หนังสือพิมพ์ “ซิงเสียนเยอะเป้า” หรือแปลอีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือพิมพ์รายวัน “ดาวสยาม” เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่มีประวัติยาวนานและมีจำนวนผู้อ่านเป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีน คำว่า “ซิงเสียน” เป็นภาษาจีนกลางสองคำนำมาผสมกัน โดยแปลความหมายได้ดังนี้
“ซิง” แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “ดาว”
“เสียน” แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “สยาม”
ซิงเสียนเยอะเป้า ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2492 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ โอ้ว บน โฮ้ว และ โอ้ว บน ป้า สองพี่น้องตระกูลโอ้วผู้คิดค้นและเจ้าของกิจการยาหม่องตราเสือ สองพี่น้องตระกูลโอ้วเป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างมากในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น พวกเขาได้ร่วมกันต่อตั้งกิจการค้าและการลงทุนหลายอย่าง โดยเฉพาะกิจการ “หนังสือพิมพ์” ที่ในสมัยนั้นรู้จักกันดีในนาม “สตาร์นิวส์” ธุรกิจหนังสือพิมพ์สตาร์นิวส์ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลกับชนในชาติเหล่านั้น สตาร์นิวส์ได้มีการขยายเครือข่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ออกไปอย่างกว้างขวางหลายมณฑลในประเทศจีน และในหลายประเทศของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำดับคือ
1. ซิงหัวเยอะเป้า ซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง
2. ซิงกวางเยอะเป้า แห่มึ้งมณฑลฮกเกี้ยน
3. ซิงหมิ่งเยอะเป้า ฮกจิวมณฑลฮกเกี้ยน
4. ซิงเจาเยอะเป้า ซิงจงหวู่เป้า จุ่งฮุ้ยหว่าน ประเทศสิงค์โปร์
5. ซิงปิงเยอะเป้า ประเทศมาเลเซีย
6. ซิงต่าวเยอะเป้า ซิงต่าวหว่านเป้า เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
7. ฮู่เป้า เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ที่ออกในสิงค์โปร์และฮ่องกงและสำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากทางการ โดยใช้ชื่อ บริษัท ซิงเป้าอะมัลกะเมทเท็ด (ไทย) จำกัด โดยมีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ซิงเสียนฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2493 และดำเนินกิจการณ์มาถึงปัจจุบันในปี 2563
ปี พ.ศ. 2563 นับเป็นอีกปีที่มีความหมายอย่างยิ่งของสำนักพิมพ์ ซิงเสียนเยอะเป้า ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ยังคงครองความเป็นอันดับหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทยด้วยดีเสมอมา และเป็นหนังสือพิมพ์จีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังเคยเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคต่าง ๆ นานาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายคุมเข้มในเรื่องโรงเรียนและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีน ทว่าหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ยังคงยืนหยัดในการผลิตหนังสือพิมพ์อย่างมิขาดสาย มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าวสารให้มีความทันยุค ทันสมัย ในด้านสื่อออนไลน์ที่พัฒนาไปตามยุคโลกาภิวัตน์โดยหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าได้มีการปฏิรูป และพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมั่นคงตามยุคสมัยดังนี้
– การพัฒนาด้านของตัวอักษรได้เปลี่ยนจากการใช้ภาษาจีนตัวเต็มเป็นภาษาจีนตัวย่อเพื่อตามทันยุคสมัยและขยายฐานของผู้ติดตามอ่านข่าวมากขึ้น
– การจัดรูปแบบของหน้าหนังสือพิมพ์ให้มีความทันสมัย สวยงาม จนสามารถเทียบกับหนังสือพิมพ์ชั้นนำระดับโลกได้
– วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ได้ทำสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท หนานฟางมีเดีย จำกัด สื่อยักษ์ใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
– มีการพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร ไปในสื่อออนไลน์ของจีนคือ วีแชท และเหว่ยป๋อ เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสาร ที่เป็นชาวจีนทั้งที่อาศัยอยู่ประเทศไทยและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจุบัน สำนักพิมพ์ ซิงเสียนเยอะเป้า ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ของ นายไช่เซี้ยวซิน นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของประเทศไทย และนางสาวหยิ่นเฉียว กัวผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ได้พัฒนาให้สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งในสื่อภาษาจีน ทั้งทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทางออนไลน์ การผลิตสื่อภาษาจีนแนะนำการท่องเที่ยวใประเทศไทย โดยใช้ชื่อ “Panda Walker” และที่สำคัญคือการมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นมืออาชีพที่เป็นตัวกลางเผยแพร่ข่าวสาร มีเดียเอเจนซี่ไทย – จีน รวมถึงสินค้าและการบริการต่าง ๆ ของธุรกิจใประเทศไทย ไปยังกลุ่มเป้าหมายชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงดำรงซึ่งภารกิจหลักซึ่งก็คือ การเผยแพร่วัฒนธรรมจีน เป็นสื่อกลางในการสื่อสารของสังคมชาวจีนโพ้นทะเล รวมทั้งการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทย – จีน อันเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่ได้ก่อตั้งบริษัท

ณ วันนี้สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 อย่างมั่นคง เพื่อตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ ในการเป็นสื่อกลางการสื่อสารของสังคมชาวจีนโพ้นทะเล ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาข่าว จำนวนกลุ่มผู้อ่านและในด้านความมีอิทธิพลความเป็นสื่อจีนที่ล้ำหน้ามาตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้เวลาจะผ่านมาเป็นระยะเวลา 70 ปี สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ยังคงเป็นสื่อหลักในวงการหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย การจัดงานฉลองครอบรอบ 70 ปีนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมา และก้าวไปเบื้องหน้าอย่างมั่นคง พร้อมที่จะยกระดับการบริการจากสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการบริการเป็นที่ปรึกษามีเดียออนไลน์ของประเทศจีน

เราหวังว่า เราจะก้าวไปในอนาคตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ทั้งดำรงไว้ซึ่งการยึดมั่นในความเป็นธรรม ความจริง และความเป็นกลางในการนำเสนอข่าวตลอดมา เรายังคงจะมุ่งมั่นในการเป็นสื่อหลักในวงการหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย และจะตั้งมั่นอยู่บนความเป็นธรรม ความเป็นกลางตลอดไป โดยยึดข่าวการเมือง เศรฐกิจ สังคม วาไรตี้และไลฟ์สไตล์ ดึงดูดผู้อ่านที่เป็นนักธุรกิจสมัยใหม่ ชาวจีนโพ้นทะเล นักท่องเที่ยวและนักศึกษาชาวจีนให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการนำเสนอข่าวสารแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-จีน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างอาเซียน และความร่วมมือทางด้านการลงทุนทางการค้า เป็นต้น นำมาซึ่งข้อมูลข่าวสารด้านการบริการ และการบริการทางด้านมีเดียออนไลน์อันทันสมัย และยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมไทย–จีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นตามพันธกิจของหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าตลอดมา ดังนั้น เพื่อให้เจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และขยายวงกว้าง บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด จึงจัดงาน “Sing Sian YerPao’s70th Year Anniversary” ขึ้น #canchaonews.com #สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี #ซิงเสียนเยอะเป้า

แสดงความคิดเห็น

comments

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

วีดีโอ

Subscribe

Tag

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress